Home ข้อคิด คำคม ถึงลูกผู้หญิง หากอยู่กินแบบไม่จดทะเบียนสมรส

ถึงลูกผู้หญิง หากอยู่กินแบบไม่จดทะเบียนสมรส

20 second read
ปิดความเห็น บน ถึงลูกผู้หญิง หากอยู่กินแบบไม่จดทะเบียนสมรส
0

สำหรับวันนี้เราจะพามาเรียนรู้ถึงทะเบียนสมรสที่หล า ยๆคน มักจะพูดว่า จะมีทะเบียนสมรสกี่ใบก็ไม่ได้ช่วยให้คนที่มักมากให้เลิกนิสัยแบบนี้ได้ มันก็จริงจ้า แต่เราอย ากจะบอ กว่าการมีทะเบียนสมรสถึงไม่ได้ช่วยในเรื่องหยุดนอ กใจแต่ก็ช่วยเรื่องอื่น วันนี้เราจะพามาดูว่าถ้าจดเราจะได้อะไรบ้าง แล้วถ้าไม่จดจะเป็นอ ย่ างไร

ทะเบียนสมรส คือ เอกสารทางกฎห ม า ยที่ยืนยันความสัมพันธ์ของคู่แต่งงาน ที่ใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันสิทธิ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นระหว่างสามี-ภรรย า เช่น การรับรองบุตร การแบ่งสินสมรส รวมไปถึงการฟ้องหย่า ให้สามารถได้สิทธิ์อ ย่ างถูกกฎห ม า ยและเป็นไปต ามที่ควรได้รับ

เรื่องของการแต่งงานและการจดทะเบียนสมรสนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเข้าใจในร า ยละเอียดที่อยู่ภายใต้ใบทะเบียนสมรส เพราะข้อผูกมัดเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่สามารถยืนยันในสิ ท ธิ์ต่างๆระหว่างคู่สมรสได้ ซึ่งเป็นการก า รั น ตีว่าเป็นการแต่งงานที่ถูกต้อง ไม่ใช่แต่ในป ร ะ เ ท ศ ไ ท ยบ้านเราเท่านั้นที่ให้ความสำคัญกับการจดทะเบียนสมรส ในต่างประเทศก็เช่นเดียวกัน วันนี้เรานำเหตุผลที่อ ย ากแนะนำให้มีการจดทะเบียนสมรสด้วยเหตุผลดังนี้

1 การไม่มีทะเบียนสมรส หากฝ่าย ช า ยไปชอบไปรักกับผู้หญิงคนอื่น ฝ่ายหญิงก็ไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้เลย

2 หากชายคนนั้นไปจดทะเบียนสมรสกับหญิงคนใหม่ คนที่จะกล า ยเป็นเมียนอ กสมรสหรือเ มี ย น้ อ ย จะกล า ยเป็นคุณทันที

3 หากไม่มีทะเบียนสมรส ไม่ว่า คู่รักคู่แต่งงานจะอยู่กินกัน มานานแค่ไหน มีคนรับรู้มีผู้ใหญ่รับรองอ ย่ า งไร คุณก็ยังไม่ใช่ภรรย าของเขาและเขาก็ไม่ใช่สามีของคุณ

4 เพราะต ามหลักก ฎ ห ม า ย แล้ว ไม่ได้ให้ความสำคัญว่าใครมาก่อนหรือมาหลังแต่สำคัญที่ว่าใครเป็นคนที่จดทะเบียนสมรสต ามกฎห ม า ยต่างหาก

5 หากผู้หญิงคนหนึ่งที่มีฐานะเป็นแฟน แต่จับได้และได้รู้ความจริงว่า เขามีแฟนอีกคนอยู่แล้วและแต่งงานจดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยแล้ว หากฝ่ายหญิงไประร า นเขา จะเป็นการกระทำที่ผิ ดก ฎ ห ม า ยทันที

6 การไม่มีทะเบียนสมรสในระหว่างคู่แต่งงาน ไม่ว่าจะอยู่กินกัน มานานแค่ไหน เมื่อเลิกกันฝ่ายหญิงจะไม่มีสิทธิ์ใดๆในท รั พ ย์สมบัติใดๆเลย

ความสำคัญของทะเบียนสมรสนั้นยังมีอีกมากมายหล า ยข้อ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่ างมากในทางก ฎ ห ม า ยในกรณีที่เกิดความขัดแย้งกันในเรื่องต่างๆไม่ว่า จะเป็นการนอ กใจ เรื่องเ งิ นทอง เรื่อ งลู ก และเรื่องอื่นๆอีกมากมาย หากคุณเป็นผู้หญิงสิ่งที่ดีที่สุดก็คือ การจดทะเบียนสมรสเพื่อ รั ก ษ า สิ ท ธิ์ของเราเอาไว้เพราะไม่รู้ว่าในวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นนั่นเอง

การเตรียมตัวก่อนไปจดทะเบียนสมรส

ในนการจดทะเบียนสมรสนั้น ทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายจะต้องมีคุณสมบัติเข้าต ามเกณฑ์และปฏิบัติต ามเงื่อนไขดังนี้ ว่าที่สามี-ภรรย าเช็กตัวเองกันได้เลย

อายุ 2O ปีบริบูรณ์แล้ว สามารถทำการจดทะเบียนสมรสได้ด้วยตัวเอง

อายุมากกว่า 17 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 2O ปีบริบูรณ์ จะต้องมีบิดา มารดา หรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอมด้วย

อายุไม่ถึง 17 ปีบริบูรณ์ จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อน

ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือไร้ความสามารถ

ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดาหรือมารดา (มีพ่อหรือแม่คนเดียวกัน)

ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น (จดทะเบียนสมรสซ้อนไม่ได้แน่นอน)

ไม่เป็นผู้รับบุตรบุญธรรมกับบุตรบุญธรรม

หลักฐานที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรส มีดังนี้

ถ้าเคยหย่ามาก่อน ต้องพกหลักฐานการหย่าไปด้วย

ทะเบียนบ้านตัวจริง

บัตรประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออ กให้

แบบฟอร์ม คร.1 ตัวนี้สามารถขอได้จากที่อำเภอ หรือสำนักทะเบียนที่ไปจดทะเบียนสมรสเลย

กรณีคู่สมรสคนก่อนหน้าเ สี ยชีวิต ต้องมีหลักฐานการ ต า ย เช่น ใบมรณบัตร ประกอบด้วย

สูจิบัตรและทะเบียนบ้านของบุตร กรณีที่มีลูกก่อนที่จะจดทะเบียนสมรส

พย าน 2 คน (พร้อมบัตรประชาชนของพย านด้วย) ที่มีอายุครบ 2O ปีบริบูรณ์

กรณีชาวต่างชาติ จะต้องมีหนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง และแบบฟอร์มรับรองที่ได้จากสถานทูตหรือ กงสุลที่แปลแล้วประกอบด้วย

ในการจดทะเบียนสมรสนั้นจะต้องอยู่ในวันและเวลาทำการของสำนักทะเบียนคือ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ O8.3O-16.3O น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และมีพักเที่ยง) โดยยึดเป็นเวลามาตรฐานทั้งการจดทะเบียนสมรส ณ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต สำนักงานทะเบียนเขตพื้นที่ รวมไปถึงการจดทะเบียนสมรสนอ กสำนักงานทะเบียน

คู่รักคู่ไหนที่มีแผนจะแต่งงาน หรือมีแผนจะจดทะเบียนสมรส ก็อ ย่ าละเลยข้อควรรู้เหล่านี้กันนะคะ นอ กจากนี้ยังควรเช็กเรื่องท รั พ ย์สินให้ดีว่าส่วนไหนเป็นสินส่วนตัว ส่วนไหนเป็นท รั พ ย์สินที่หาได้ร่วมกัน และถือว่าเป็นสินสมรสที่ต้องดูแลร่วมกันค่ะ และเราก็ขอให้ว่าที่คู่รักทั้งหล า ยมีความสุขกับชีวิตคู่กันตลอ ดไปนะคะ

อ้างอิงข้อมูล พพพ.พongnai.com/articles/hoพ-to-get-marriage-certificate และ พพพ.krustory.com/register-your-marriage-19429/  parinyacheewit

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข้อคิด คำคม
Comments are closed.

Check Also

4 ข้ อคิดใช้เ งิ นให้มีเก็บของคนเ งิ นเดือน 15,000

ทุกวันนี้อะไรก็ขึ้นราคาไปหมดมีอ ย่ างเดียวที่ไม่ขึ้นก็ค … …