Home ความเชื่อ ดวง คำบูชา สมเด็จพระเจ้าต ากสิน มหาราช บูชาให้ถูกวิ ธี ช่วยการเงินดี งานเงินรุ่งเรือง

คำบูชา สมเด็จพระเจ้าต ากสิน มหาราช บูชาให้ถูกวิ ธี ช่วยการเงินดี งานเงินรุ่งเรือง

0 second read
ปิดความเห็น บน คำบูชา สมเด็จพระเจ้าต ากสิน มหาราช บูชาให้ถูกวิ ธี ช่วยการเงินดี งานเงินรุ่งเรือง
0

คำบูชา สมเด็จพระเจ้าต ากสิน มหาราช บูชาให้ถูกวิธี ช่วยการเงินดี งานเงินรุ่งเรือง

สมเด็จพระเจ้าต ากสิน มหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชจากพม่าเมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธย าครั้งที่ 2 พระองค์ไม่เพียงจะได้รับการเทิดทูนอย่างสูง

จากชนชาวไทย ในฐานะพระมหากษัตริย์นักรบเท่านั้น พระองค์ยังเป็นที่พึ่งทางใจของคนทั่วไปตลอ ดมา ด้วยความเชื่อว่าบารมีแห่งพระองค์ท่านจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในเรื่อง การค้ า ข า ย การเรียน การงาน ห นี้สินจากการค้ า ข า ย

ถ้าเราจะพูดถึงของการบน หรือ การขอเพื่อให้หลุดจากภาระห นี้สินนั้นส่วนใหญ่จะพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต ามความนิยมเพื่อให้พาชีวิตครอบครัวอยู่รอ ด โดยการพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าต ากสิน มหาราช ที่วงเวียนใหญ่

ซึ่งคนที่ไปบนบานขอพร ณสถานที่แห่งนี้ มีเชื่อว่าท่านจะสามารถช่วยเหลือในเรื่องของห นี้สินได้ เพราะในอ ดีตนั้นเคยเป็นห นี้เป็นสินประเทศจีนจึงทำให้พระองค์เข้าใจหัวอ กของคนเป็นห นี้นั่นเอง

ส่วนใหญ่ผู้ที่ไปบนบานยังสามารถขอให้ท่านช่วยเรื่อง ค้ า ข า ย การเรียน การงาน อีกด้วย สำหรับวิธีบนนั้นจะต้องใช้ธูป 16 ดอ ก มาลัยดาวเรือง มาลัยมะลิ และหลังจากสำเร็จแล้วต้องการจะแก้บนจะต้องแก้บนต ามคำกล่าวที่เคยขอท่านไว้หรือโดยการนำอาหารคาว หวาน มาถวายท่าน

เหล่าข้าราชบริพาร และประชาราษฏร์ผู้รู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงเทิดทูนยกย่องถวายพระเกียรติของพระองค์ท่านว่า มหาราช สมเด็จพระเจ้าต ากสิน มหาราช พระผู้ทรงเป็น มหาวีรบุรุษของชาติไทย ตราบจนเท่าทุกวันนี้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2497

คณะรัฐบาลไทยในสมัย ฯพณฯ จอมพล แปลก พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าต ากสิน มหาราช ประดิษฐานอยู่ ณ วงเวียนใหญ่ กรุงธนบุรี เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2549

ตัวอนุสาวรีย์สูง 8.59 เมตร กว้าง 1.8 เมตร ย าว 3.50 น. ด้วยรูปหล่อทองสัมฤทธ์บรมรูปทรงม้า ทรงพระมาลา ยกกรข้างขวาชูดาบ พร้อมที่จะเผชิญกับข้าศึก

อย่างฉับพลัน เพื่อน้อมรำลึกถึงในพระเกียรติประวัติ เกียรติยศ เกียรติคุณ ให้ทรงปรากฏกับอนุชนรุ่นหลังสืบต่อมา โดยถือ กำหนดเอาวันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันถวายบังคมราชสักการะคล้าย วันปราบดาภิเษก เสด็จขึ้นเสวยราชย์ฯ

การถวายเครื่องสักการะบูชา สมเด็จพระเจ้าต ากสิน มหาราช มีดังต่อไปนี้

สมเด็จพระเจ้าต ากสิน มหาราชทรงเป็นดวงพระวิญญาณที่สถิตย์เป็นหนึ่งในสมเด็จพระสย ามเทวาธิราชเจ้า คอยปกป้องรั ก ษ าแผ่นดินไทยให้มีความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ และมีชัยชนะเหนืออริราชศัตรู ทรงโปรดสิ่งเหล่านี้

1 ผู้มีความซื่อสัตย์ต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และราชบัลลังก์ ตลอ ดจนผู้ที่เป็นนักรบรั้วของชาติ

2 พระกระย าหารที่ทรงเสวยนั้น ส่วนใหญ่เป็นแบบไทยง่ายๆ และอาหารแบบเดินทัพทั้งหล า ย เช่น เครื่องของแห้งต่างๆ

3 แต่บางแห่งเช่น ที่วัดหนองนกไข่ ทรงนิมิตรแก่ท่านเจ้าอาวาสว่า ทรงโปรดข้าวต้มผัด และไข่ต้ม อันเป็นอาหารสำหรับเดินทัพ

4 ผลไม้ไทยและจีน เครื่องเซ่นไหว้แบบจีนเต็มชุด เช่น เป็ด ไก่ หัวหมูบายศรี และซาแซ เป็นอาทิ

5 น้ำเปล่า น้ำผลไม้ และน้ำหวานอื่นๆ ไม่ทรงโปรดเสวยน้ำจัณฑ์

6 ดอ กไม้ที่ใช้บูชา โปรดสีแดง อันเป็นสีแห่งวันพระราชสมภพของพระองค์

7 เครื่องถวายแก้บนโปรดดาบไทย ครั้งละ 2 เล่ม และปืนใหญ่จำลอง

8 โปรดเสียงประทัด และเสียงปืน

เมื่อจะขอพระบารมี ต้องจุดธูป 16 ดอ ก กลางแจ้ง แล้วกราบขอพระราชทานพระบารมี ต ามที่ต้องการ

คำบูชาสมเด็จพระเจ้าต ากสิน มหาราช

นะโม 3 จบ

อาราธนาดวงพระวิญญาณ โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะตุภะวัง สัพพะศัตรู วินาสสันติ

ถวายเครื่องสักการะ

โอม สิโน ราชาเทวะ นะมามิหัง

พระคาถาให้โชคลาภ

นะโม 3 จบ

นะชาลิติ มะหาลาโภ ลาโภ มหาโชค มหาลาภ

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าต ากสิน มหาราช หรือสมเด็จพระเอกาทศรุทรอิศวร มีพระนามเดิมว่า สิน พระราชบิดาเป็นชาวจีนแต้จิ๋ว ได้สมรสกับหญิงไทยชื่อ นกเอี้ยง ซึ่งภายหลังเป็นกรมพระเทพามาตย์

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงปราบดาภิเษกขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธย าในทางพิธีการ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2310 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในสมัยอาณาจักรธนบุรี ขณะพระชน มายุได้ 34 พรรษา พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เมื่อมีพระชน มายุได้ 48 พรรษา ทรงครองราชย์นานถึง 15 ปี มีพระราชโอรส พระราชธิดา รวมทั้งสิ้น 30 พระองค์

พระราชกรณียกิจที่สำคัญในรัชสมัยของพระองค์คือ การกอบกู้เอกราชจากพม่าภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธย าครั้งที่สอง โดยขับไล่ทหารพม่าออ กจากราชอาณาจักรจนหมดสิ้น และยังทรงทำสงครามตลอ ดรัชสมัยเพื่อรวบรวมแผ่นดินซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของขุนศึกก๊กต่างๆ ให้เป็นปึกแผ่น เช่นเดียวกับขย ายพระราชอาณาเขตออ กไปอย่างกว้างขวาง

นอ กจากนี้ พระองค์ยังทรงมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูประเทศในด้านต่างๆ ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติหลังสงคราม ทรงส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วรรณก ร ร ม และการศึกษา เนื่องจากพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อแผ่นดินไทย รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปีเป็น วันสมเด็จพระเจ้าต ากสิน และยังทรงได้รับสมัญญานาม มหาราช

ที่มา  topiczap

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ความเชื่อ ดวง
Comments are closed.

Check Also

บุญหล่นทับ 4 ร า ศี รวยล้น หมดห นี้หมดสิน สบายตอนแก่

บุญหล่นทับ 4 ร า ศี รวยล้น หมดห นี้หมดสิน สบายตอนแก่ ร … …