Home ข่าวสาร สาระ ขอทำใหม่ได้เลย ถ้า 6 เอกสารนี้ห า ย ไม่ต้องแจ้งความ

ขอทำใหม่ได้เลย ถ้า 6 เอกสารนี้ห า ย ไม่ต้องแจ้งความ

8 second read
ปิดความเห็น บน ขอทำใหม่ได้เลย ถ้า 6 เอกสารนี้ห า ย ไม่ต้องแจ้งความ
0

หล า ยคน มักจะเจอปัญหากระเป๋าตังหล่นห า ย ป้ายทะเบียนรถหลุดบ้างละ ซึ่งของที่อยู่ในกระเป๋าก็ต้องห า ยไปด้วย ต้องเ สี ยเวลาเข้าแจ้งความที่สถารีตำรวจ เพื่อขอใบแจ้งความยื่นเรื่องขอทำใหม่ มีความยุ่งย ากมาก

ล่าสุดนี้เราสามารถทำบัตรต่างๆเหล่านี้ใหม่ได้เลยทันที โดยไม่ต้องใช้ใบแจ้งความมาเพื่อยนยันเหมือนเมื่อก่อน บัตรหรือเอกส ารใดบ้างที่ทำห า ยแล้วสามารถทำใหม่ได้เลย ไม่ต้องแจ้งความ มีทั้งหมด 6 อ ย่ างนี้

1 ทะเบียนบ้าน

หากทะเบียนบ้าน ห าย ในกรณีนี้หากคุณไม่ใช่เจ้าบ้าน จะต้องให้เจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน ติดต่อขอทำทะเบียนบ้านเล่มใหม่ได้ที่อำเภ อของเราเอง

2 บั ต ร ป ระจำตัวผู้เ สี ย ภ า ษี

หากทำบั ต รประจำ ตั ว ผู้เ สี ย ภ า ษีห า ย ให้เราเตรียมสำเนาบั ต ร ป ร ะ ช า ช น และทะเบียนบ้าน ไปติดต่อขอทำบั ต ร ให ม่ได้โดยไม่ต้องแจ้งความ ที่สำนะกงานส ร ร พ ก รในเขตที่เราอยู่ได้เลย

3 ทะเบียนรถ

ป้ายทะเบียนรถที่ติดกับรถ อาจตกห า ยหรือห ลุดไปตอนที่เราไม่ทันรู้ตัว หากป้ายทะเบียนรถห า ย อ ย่ านำป้ายอื่น มาสวม แต่ให้เข้าไปติดต่อ กับเข้าหน้าที่ก ร ม ข นส่งทางบก เพื่อขอทำป้ายใหม่ได้เลย โดยไม่ต้องแจ้งความก่อน

4 ใ บ ขั บ ขี่

หากใครที่ขับรถเอง ใบขับขี่เป็นสิ่งที่ต้องติดตัวไว้เช่นกัน แต่หากทำห า ยไปเราก็สามารถติดต่อขอทำใหม่กับ กรมขนส่งทางบก หรือ สำนักงานย่อยก็ได้ โดยไม่ต้องทำการสอบใหม่หรือแจ้งความก่อน แต่อาจต้องมีการถ่ายรูปเพื่อติดบัตรใหม่

5 บั ต ร ป ร ะ ช า ช น

เป็นบัตรสำคัญที่จำเป็นต้องติดตัวไว้เสมอเพื่อใช้ยืนยันตัวตนในหล า ยๆกรณี แต่หากทำบั ต รปร ะช า ช นห า ยไปก่อนนี้อาจต้องเข้าแจ้งความเพื่อบันทึกเป็นหลักฐาน แล้วนำใบแจ้งความไปยื่นขอทำบั ต รป ร ะ ช าชนใหม่ แต่ปัจจุบันเราไม่จำเป็นที่จะต้องแจ้งความก่อนอีกแล้ว โดยเราสามารถเดินทางไปที่ว่าการอำเภ อ และแจ้งขอทำบัตรใหม่ได้เลย

6 บัตรรับรองสิ ทธิใ นการรั ก ษ า พ ย า บ า ล หรือ บัตรป ระ กั น สั ง ค ม

ไม่จำเป็นต้องเข้าแจ้งความ สามารถทำใหม่ได้โดยการ ติด ต่ อ กับฝ่ายบุคคลในที่ทำงานของคุณ หรือติดต่อทำบั ต รใหม่ได้ที่สำนักงานประกัน สั งค ม

เอกส า รทั้ง 6 อ ย่ างที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ หากเราทำห า ย ให้เราสามารถเข้าไปติดต่อ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอทำบัตรใหม่ได้เลย โดยไม่ต้องนำใบแจ้งความไปยื่นเหมือนในสมัยก่อนอีกต่อไปแล้ว ดังนั้นหากมีเอกส ารใดๆห า ย ให้รีบติดต่อขอทำใหม่โดยเร็ว เพราะอาจมีความจำเป็นที่จะต้องใช้อ ย่ า งเร่งด่วนขึ้น มา จะได้ไม่มีปัญหาต ามมาในภายหลัง

ที่มา  krustory

Load More Related Articles
Load More By kiddidee
Load More In ข่าวสาร สาระ
Comments are closed.

Check Also

3 เ ค ล็ ด ลั บใช้วิตแบบพอ ดี ไม่ต้องร ว ยมาก แต่ก็มีความสุข

หล า ยคนอาจจะคิดว่าการที่ร่ำร ว ย มีเ งิ น มากๆจะทำให้เ … …